位置:首页 > 近期发表文章  
 
近期发表文章

Choon-Tak Kwon, Lingli Tang, Xingang Wang, Iacopo Gentile, Anat Hendelman, Gina Robitaille, Joyce Van Eck, Cao Xu & Zachary B. Lippman .Dynamic Evolution of Small Signalling Peptide Compensation in Plant Stem Cell Control. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-022-01118-w

(2022-03-29)

Xiaozhen Huang, Nan Xiao, Yupan Zou, Yue Xie, Lingli Tang, Yueqin Zhang, Yuan Yu, Yiting Li & Cao Xu. Heterotypic Transcriptional Condensates Formed by Prion-Like Paralogous Proteins Canalize Flowering Transition in Tomato. Genome Biology. DOI:10.1186/s13059-022-02646-6

(2022-03-29)

Yuan Zong, Yijing Liu, Chenxiao Xue, Boshu Li, Xiangyang Li, Yanpeng Wang, Ji Li, Guanwen Liu, Xingxu Huang, Xiaofeng Cao and Caixia Gao. An Engineered Prime Editor with Enhanced Editing Efficiency in Plants. Nature Biotechnology. DOI:10.1038/s41587-022-01254-w

(2022-03-25)

Hang Wang, Hanlei Yang, Zhao Wen, Chengxu Gao, Yihong Gao, Yanbao Tian, Zuopeng Xu, Xiangling Liu, Staffan Persson, Baocai Zhang & Yihua Zhou. Xylan-Based Nanocompartments Orchestrate Plant Vessel Wall Patterning. Nature Plants. DOI:10.1038/s41477-022-01113-1

(2022-03-23)

Yingga Wu, Sumei Hu, Dengbao Yang, Li Li; Baoguo Li, Lu Wang, Min Li, Guanlin Wang, Jianbo Li, Yanchao Xu, Xueying Zhang, Chaoqun Niu and John R. Speakman. Increased Variation in Body Weight and Food Intake Is Related to Increased Dietary Fat but Not Increased Carbohydrate or Protein in Mice. Frontiers in Nutrition. DOI:10.3389/fnut.2022.835536

(2022-03-22)

Zhijun Zhao, Jing Cao, Chaoqun Niu, Menghuan Bao, Jiaqi Xu, Daliang Huo, Shasha Liao, Wei Liu & John R. Speakman. Body Temperature is a More Important Modulator of Lifespan than Metabolic Rate in Two Small Mammals. Nature Metabolism. DOI:10.1038/s42255-022-00545-5

(2022-03-21)

Ziqi Zhao, Dan Zhang, Fuqiang Yang, Mingrui Xu, Shaoli Zhao, Taotao Pan, Chuanyu Liu, Yongjie Liu, Qingfeng Wu, Qiang Tu, Ping Zhou, Rong Li, Jia Kang, Lan Zhu, Fei Gao, Yaqing Wang & Zhiheng Xu. Evolutionarily Conservative and Non-Conservative Regulatory Networks during Primate Interneuron Development Revealed by Single-Cell RNA and ATAC Sequencing. Cell Research. DOI:10.1038/s41422-022-00635-9

(2022-03-21)

Yuanrong Pei, Yanan Deng, Huairen Zhang, Zhaogui Zhang, Jie Liu, Zhibin Chen, Darun Cai, Kai Li, Yimo Du, Jie Zang, Peiyong Xin, Jinfang Chu, Yuhang Chen, Li Zhao, Juan Liu, Huabang Chen. EAR APICAL DEGENERATION1 Regulates Maize Ear Development by Maintaining Malate Supply for Apical Inflorescence. The Plant Cell. DOI:10.1093/plcell/koac093

(2022-03-17)

Sin Man Lam, Jie Li, Huan Sun, Weining Mao, Zongmin Liu, Qingshuo Zhao, Chao Han, Xia Gong, Binhua Jiang, Gek Huey Chua, Zhenwen Zhao, Fanwei Meng, Guanghou Shui. Quantitative Lipidomics and Spatial MS-Imaging Uncovered Neurological and Systemic Lipid Metabolic Pathways Underlying Troglomorphic Adaptations in Cave-Dwelling Fish. Molecular Biology and Evolution. DOI:10.1093/molbev/msac050

(2022-03-14)

Lichao Chen, Shuhao Sun, Chun-Peng Song, Jian-Min Zhou, Jiayang Li, Jianru Zuo. Nitric Oxide Negatively Regulates Gibberellin Signaling to Coordinate Growth and Salt Tolerance in Arabidopsis. Journal of Genetics and Genomics. DOI:10.1016/j.jgg.2022.02.023

(2022-03-10)

Li Qin, Linghui Tang, Jiashu Xu, Xianhui Zhang, Yun Zhu, Chunrui Zhang, Meihua Wang, Xuelei Liu, Fei Li, Fei Sun, Min Su, Yujia Zhai, Yuhang Chen. Cryo-EM Structure and Electrophysiological Characterization of ALMT from Glycine Max Reveal a Previously Uncharacterized Class of Anion Channels. Science Advances. DOI: 10.1126/sciadv.abm3238

(2022-03-03)

Zhenzhen Guo, Chaohua Jiang, Chunfang Tong, Yanrui Yang, Zehua Wang, Sin Man Lam, Dou Wang, Rui Li, Guanghou Shui, Yun Stone Shi, Jiajia Liu. Activity-Dependent PI4P Synthesis by PI4KIIIΑ Regulates Long-Term Synaptic Potentiation. Cell Reports. DOI:10.1016/j.celrep.2022.110452

(2022-03-03)

Peng Xie, Sanyuan Tang, Chengxuan Chen, Huili Zhang, Feifei Yu, Chao Li, Huimin Wei, Yi Sui, Chuanyin Wu, Xianmin Diao, Yaorong Wu & Qi Xie. Natural variation in Glume Coverage 1 causes naked grains in sorghum. Nature Communications. DOI:10.1038/s41467-022-28680-3

(2022-02-28)

Xuefan Zhao, Wei Wang, Yan Yao, Xia Li, Xiahe Huang, Yingchun Wang, Mei Ding, Xun Huang. An RDH-Plin2 Axis Modulates Lipid Droplet Size by Antagonizing Bmm Lipase. EMBO Reports. DOI:10.15252/embr.202152669

(2022-02-21)

Zeyu Zhang, Chenming Wu, Chengkai Dai, Qingqing Shi, Guoxin Fang, Dongfang Xie, Xiangjie Zhao, Yong-Jin Liu, Charlie C.L. Wang, Xiu-Jie Wang. A Multi-Axis Robot-Based Bioprinting System Supporting Natural Cell Function Preservation and Cardiac Tissue Fabrication. Bioactive Materials. DOI:10.1016/j.bioactmat.2022.02.009

(2022-02-21)

Haining Lv, Guangfeng Zhao, Peipei Jiang, Huiyan Wang, Zhiyin Wang, Simin Yao, Zhenhua Zhou, Limin Wang, Dan Liu, Wenbo Deng, Jianwu Dai, and Yali Hu. Deciphering the Endometrial Niche of Human Thin Endometrium at Single-Cell Resolution. PNAS. DOI:10.1073/pnas.2115912119

(2022-02-18)

Yue Xie, Tinghao Zhang, Xiaozhen Huang, Cao Xu. A Two-In-One Breeding Strategy Boosts Rapid Utilization of Wild Species and Elite Cultivars. Plant Biotechnology Journal. DOI:10.1111/pbi.13788

(2022-02-18)

Dan Zhang, Sanyuang Tang, Peng Xie, Dekai Yang, Yaorong Wu, Shujing Cheng, Kai Du, Peiyong Xin, Jingfang Chu, Feifei Yu, Qi Xie. Creation of Fragrant Sorghum by CRISPR/Cas9. Journal of Integrative Plant Biology. DOI:10.1111/jipb.13232

(2022-02-14)

Shengnan Li, Dexing Lin, Yunwei Zhang, Min Deng, Yongxing Chen, Bin Lv, Boshu Li, Yuan Lei, Yanpeng Wang, Long Zhao, Yueting Liang, Jinxing Liu, Kunling Chen, Zhiyong Liu, Jun Xiao, Jin-Long Qiu & Caixia Gao. Genome-Edited Powdery Mildew Resistance in Wheat Without Growth Penalties. Nature. DOI: 10.1038/s41586-022-04395-9

(2022-02-10)

Bo Yan, Zhangcheng Ding, Wenbin Zhang, Gaihong Cai, Hui Han, Yan Ma, Yang Cao, Jiawen Wang, She Chen, and Youwei Ai. Multiple PDE3A Modulators Act as Molecular Glues Promoting PDE3A-SLFN12 Interaction and Induce SLFN12 Dephosphorylation and Cell Death. Cell Chemical Biology. DOI:10.1016/j.chembiol.2022.01.006

(2022-02-07)
共25页  首页上一页12345下一页下5页尾页